portfolio > installation

anthropologie fall display
anthropologie fall display
2012

1801 walnut street, phildadelphia, pa